კურსი მოიცავს:

 • პროგრამა Adobe InDesign-ის შესავალი, სახე, ახალი დოკუმენტის შექმნა
 • სიმბოლოების და აბზაცების ფორმატირება. ტექსტთან მუშაობის რეჟიმები. სტანდარტული ფიგურების და კონტურის შექმნა, ობიექტების და ტექსტის განლაგება და მათი ტრანსფორმაცია. ფერებთან მუშაობა
 • სხვადასხვა ტიპის გრაფიკული ფორმატის გამოსახულებების შემოტანა ბრძანება Place-ის საშუალებით; შემოტანილი გრაფიკული გამოსახულებების ფორმატირება, ობიექტისთვის ნიღბების დამატება და ველის ჩამოსაშლელი კონტურები (Clipping Path)
 • გვერდი ოსტატი (Master): დამატებითი გვერდ ოსტატის შექმნა და წაშლა
 • გვერდ ოსტატის იერარქია და იმპორტირება; დოკუმენტის ავტომატური ნუმერაცია, მისი დამატებითი პარამეტრების გამოძახება და რედაქტირება; კოლონტიტულების შექმნა
 • ეფექტები: გრაფიკული ობიექტების დამატება ბიბლიოთეკაში და მათი გამოყენება
 • პალიტრა Effect; ფერის დადების რეჟიმი; გადაფარვის არის იზოლაცია და ამოჭრა ჯგუფში; გაბნევის ეფექტი; ჩრდილის ეფექტები; ობიექტის გამჭვირვალობა
 • სტილებთან მუშაობა: აბზაცის და სიმბოლოს სტილები; ტექსტის მოდელზე სტილის შექმნა; რედაქტირება, დუბლირება; სტილების იერარქია; სტილების იმპორტირება, წაშლა და ჩანაცვლება;
 • (Table) ცხრილის შექმნა, პარამეტრები, რედაქტირება, გაფორმება; ცხრილის გარდაქმნა ტექსტად და პირიქით; ცხრილის სტილების შექმნა; ცხრილის იმპორტირება Microsoft Word და Microsoft Excel-იდან
 • ფაილების დაკავშირების მეთოდები; პალიტრა Links; კავშირების განახლება
 • ბუკლეტის, სარეკლამო სტატიის, წიგნის დაკაბადონების მაგალითები
 • სქოლიოების შექმნა და რედაქტირების ფანჯარა
 • პალიტრა Book (ფაილების გაერთიანება)
 • პალიტრა layer (ფენებთან მუშაობა); ფენების შექმნა, რედაქტირება და გაერთიანება, იერარქია
 • სარჩევის შექმნა
 • საგნობრივი საძიებლის შექმნა
 • RGB-ის და CMYC-ის სამუშაო სივრცე
 • ბრძანება Package
 • დოკუმენტის ექსპორტირება: PDF ფაილის შექმნა

კურსის ხანგრძლივობა: 12 საათი

გაკვეთილის ხანგრძლივობაა 1 საათი

კურსის საფასური: 300 ლარი ინდივიდუალურად