საკითხები:

 • უჯრებში მონაცემების შეყვანა და რედაქტირება; უჯრებში ფორმულების შეყვანა და რედაქტირება; სამუშაო წიგნის შენახვა და განახლება; ფონტები, ავტომატური შევსება და განლაგება; ინფორმაციის პაროლით დაცვა. ფარდობითი და აბსოლუტური მისამართები, ავტოფორმულები პრაქტიკული ამოცანები: პროპორციული განაწილება, ფულის გადახურდავება
 • ფუნქციები: IF, IF+IF, SUMIF,SUMIFS, Trunc, IfError,Caunt, Caunta, CountBlank, CauntIF, Average, AverageIF
 • ლოგიკური ფუნქციები: OR, AND, NOT და მათი კომბინაციები; პრაქტიკულიამოცანები: შეკვეთებისა და შესყიდვების აღრიცხვა და დავალიანებების კონტროლი
 • თარიღის ფუნქციები: Date&time კატეგორია - Days360, ToDay(),Now,Weekday, Month, Year, Date, Time... პრაქტიკული მაგალითები: საწყობში საქონელზე ვადის გასვლა, დინამიური ყოველდღიური მორიგეობის ცხრილის აგება.ხელშეკრულებაზე ვადის გასვლა და საურავის დარიცხვა.პრაქტიკული ამოცანები თარიღის ფუნქციებით - ასაკის გამოთვლა და ანგარიშები (Raports) თვეების მიხედვით
 • ცხრილებთან მუშაობა, ავტოფილტრი და გაფართოებული ფილტრი, ფილტრი ფერით, ფილტრი ტექსტურ და რიცხვით ველებზე; სორტირება ერთი ან რამოდენიმე ველის მიხედვით. პრაქტიკული მაგალითები: სავაჭრო ორგანიზაციის მონაცემთა ბაზიდან საჭირო ინფორმაციის მოძიება
 • დიაგრამები, მათისტილები: ხაზოვანი, წრიული სვეტოვანი; დიაგრამების ფორმატირება: ფერი; სისქე, მეორადი ღერძის ჩასმა, შკალის შეცვლა, სკალირება და სხვა; ტრენდის განსაზღვრა, რეგრესია და დეტერმინაციის კოეფიციენტი. პრაქტიკული მაგალითები: მარკეტინგული ანალიზისათვის გრაფიკების მომზადება - გაყიდვების დინამიკა, ბაზრის წილები სხვადასხვა პროდუქტების მიხედვით და სხვა
 • პირობითი ფორმატირება; ფერის ფორმატი, იკონების ჩასმა, სვეტების ჩასმა; ფორმატი უჯრის მნიშვნელობაზე დაყრდნობით; ფორმატი ფორმულაზე დაყრდნობით; პრაქტიკული მაგალითები: საწყობში ვადაგასული საქონლის ავტომატური გაფერადება
 • PivotTable, PivotReport- მეორადი ცხრილები და მათზე აგებული დიაგრამები; შედეგების რაპორტირება; გამოთვლადი ველები, საწყისი მონაცემების ნაკრების შეცვლა. PivotTable ის სხვადასხვა სტრუქტურები, მათი ფორმატირება და ბეჭდვა; პროცენტული წილის და ზრდის დინამიკების დათვლა PivotTable ში. ავტო ფორმატი PivotTable-ში. პრაქტიკული მაგალითები: გაყიდვების ანალიზი სხვადასხვა ფაქტორების (თანამშრომელი, ფილიალი, პროდუქტის) მიხედვით, საშუალო შეწონილი პროცენტის დათვლა სასესხო პორტფელზე
 • ბეჭდვა პრინტერზე - ფურცლის პარამეტრები: ზომა, მასშტაბი; თავსართი და ბოლოსართი; ველების დასახელებების გამეორება ყოველი გვერდის დასაწყისში; დასაბეჭდი არეს განსაზღვრა. ბეჭდვისას ფურცლების თანმიმდევრობა
 • ფუნქციები Lookup&Reference განყოფილებიდან; ცხრილების გაერთიანება; შესაბამისი ინფორმაციის მოძებნა ვერტიკალურ და ჰორიზონტალურ ცხრილებში: Lookup, Vlookup, Hlookup, Match, Index, offset... პრაქტიკული მაგალითები: სავალუტო ჯიხურის წარმოება - კლიენტების და ოპერაციების ბაზების შექმნა, სხვადასხვა ვალუტის გადაცვლა სხვადასხვა კურსით და სხვა
 • ტექსტური ფუნქციები: Mid, Len, Find, Left, Right, Trim, Rep, Replace, Substitute, concatenate... პრაქტიკული მაგალითები: ტექსტური სვეტის რამოდენიმე სვეტად გაშლა; ორისიდან შეცდომით ექსპორტირებული თარიღების გასწორება; დასახელებიდან საჭირო ინფორმაციის ამოკვეთა და სხვა
 • მონაცემთა ვალიდაცია (Data Validation): მხოლოდ ციფრების, მხოლოდ თარიღის შეყვანა. მონაცემების შეყვანა ჩამოსაშლელი სიიდან. სამუშაო ფურცლის დაცვა (Protect Sheet), ფორმულების დამალვა; პაროლით დაცვა. ფორმულების წაშლის აკრძალვა. პრაქტიკული მაგალითები: მომხმარებლისთვის სამუშაო ფორმის აგება
 • ფინანსური ფუნქციები: Pmt, Rate, Nper, Pv, Fv, NPV, IRR, XIRR. პრაქტიკული მაგალითები: პროექტის მომგებიანობის განსაზღვრა. სესხის სიდიდის და ვადიანობის შერჩევა. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის დათვლა; დისკონტირებული ფულადი მოძრაობის უწყისის ანალიზი და სხვა

Macros:

 • Macros-ის დანიშნულება და ექსელის ფორმატები
 • Macros Recorder-თან მუშაობა
 • მაკროსის შექმნა და რედაქტირება
 • კურსის ბოლო ნაწილში macros recorder-ის შესწავლით შეძლებთ ყოველდღიური რუტინული საქმიანობის ავტომატიზაციას და თავიდან აიცილებთ ზედმეტი დროის ხარჯვას, შეიქმნით საბაზისო ცოდნას VBA კოდზე და ინტერფეისზე

კურსის ხანგრძლივობა: 10 საათი

კურსის ღირებულება: 280 ლარი ჯგუფში, 380 ლარი ინდივიდუალურად

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი