ბუღალტერთა სტაჟირების პროგრამა მოიცავს:

 • ბუღალტრულ აღრიცხვას მოქმედი ორგანიზაციების პირველადი დოკუმენტებით, ლიცენზირებულ კომპიუტერულ პროგრამაში (Oris /Info)
 • სალაროს, ბანკის ოპერაციების აღრიცხვა
 • მარაგების აღრიცხვა
 • ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა, ცვეთის დარიცხვა
 • დებიტორული და კრედიტორული დავალიენებების აღრიცხვა
 • შემოსავლების და ხარჯების კლასიფიკაცია და აღრიცხვა
 • წლიური ფინასური შედეგის დათვლა საგადასახადო და ფინანსური მიზნებისათვის
 • www.rs.ge-სთან მუშაობა, ელექტრონული ზედნადებების, ანგარიშფაქტურების მომზადება, გაგზავნა
 • ყოველთვიური და ყოველწლიური დეკლარაციების მომზადება (ქონების, მოგების, დღგ, საშემოსავლო და ა.შ.)
 • ინტერნეტბანკინგით სარგებლობა, გადარიცხვები
 • ფინანსური ანგარიშგება - ბალანსის, მოგება ზარალის, Cash Flow-ს მომზადებადა ა.შ.

სტაჟირებაზე მისაღებად აუცილებელი მოთხოვნაა თეორიული ცოდნა, იმ შემთხვევაში თუ თეორიული ცოდნის გაღრმავებაც გსურთ შეგიძლიათ დამატებით გაიაროთ ბუღალტრული აღრიცხვის კურსი ჯგუფში ან ინდივიდუალურად.

სტაჟირების ხანგრძლოვობა: ერთი თვე, კვირაში 3-ჯერ

ღირებულება თვეში: ჯგუფი: 320 ლარი (ჯგუფში 2-3 კაცი) ინდივიდუალურად: 390 ლარი.

სტაჟირების გავლის შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი