პროგრამა:

 • 1. მარკეტინგის არსი და კონცეფციები
 • 2. მარკეტინგული გარემო და მარკეტინგული კვლევები
 • 3. მარკეტინგული დაგეგმვა
 • 4. სამომხმარებლო და საწარმოო დანიშნულების საქონლის ბაზრები
 • 5. ბაზრის სეგმენტირება, მიზნობრივი ბაზრების შერჩევა
 • 6. საქონლის პოზიციონირება
 • 7. ურთიერთობები მომხმარებლებთან
 • 8. კონკურენტული უპირატესობის მიღწევა
 • 9. საქონელი, მისი სასიცოცხლო ციკლი და საქონლის შექმნის პროცესი
 • 10. მომსახურების მარკეტინგის თავისებურებები
 • 11. საქონლის განაწილების არხები
 • 12. ფასი, ფასწარმოქმნის მეთოდები და სტრატეგიები
 • 13. მარკეტინგული კომუნიკაციები
 • 14. ბრენდინგი

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 6 კვირა(კვირში 2 ლექცია)

ტრენინგის ღირებულება: 250 ლარი

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი