კურსი განკუთვნილია მეოთხე კატეგორიის საწარმოების პრაქტიკოსი ბუღალტების, ფინასისტების და მენეჯერებისთვის.

კურსის განმავლობაში განხილულ იქნება საკითხები:

 1. სტანდარტის მოქმედების სფერო, დაშვებები და ძირითადი პრიციპები
 2. სააღრიცხვო პოლიტიკის მომზადება შეფასებები
 3. მარაგები
 4. გრძელვადიანი აქტივები
 5. ფინანსური და არაფინანსური აქტივები და არაფინანსური აქტივების გაუფასურება
 6. საოპერაციო და ფინანსური იჯარა
 7. პირობითი აქტივები და პირობითი ვალდებულებები, ანარიცხები
 8. საკუთარი კაპიტალის აღრიცხვა და მასთან დაკავშირებული ოპერაციები
 9. ამონაგები და სახელმწიფო გრანტები
 10. სამუშაო ვალუტა და უცხოურ ვალუტაში განხორციელბული ოპერაციები
 11. საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი მოვლენები
 12. ინდივიდუალური ფინ. ანგარისგების წარდგენა

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 6 საათი (სამი შეხვედრა)

ღირებულება: 200 ლარი

ტრენინგის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი