პროგრამა მოიცავს:

თემა 1 – არბიტრაჟის არსი. მსგავსება და განსხვავება დავის გადაწყვეტის სხვა ალტერნატიულ საშუალებებთან. ზოგადი იტორიული ექსკურსი.

თემა 2 – საარბიტრაჟო განხილვის საგანი და რეგულირება ქართულ სამართალში.

თემა 3 – შეთანხმება არბიტრაჟზე. მხარეთა მონაწილეობა საარბიტრაჟო განხილვის წესის განსაზღვრაში.

ა. საარბიტრაჟო დათქმის მნიშვნელობა საარბიტრაჟო სამართალში.

ბ. საარბიტრაჟო შეთანხმების ფორმა.

გ. საარბიტრაჟო შეთანხმების ნამდვილობა. ალტერნატიული და არჩევითი დათქმები.

დ. საარბიტრაჟო დათქმის ფორმულირების პრაქტიკული ასპექტები.

თემა 4.

აბიტრაჟის შემადგენლობა.

ა. არბიტრების რაიოდენობა.

ბ არბიტრთა დანიშვნა და აცილება

გ. არბიტრთა კვალიფიკაცია.

დ. არბიტრაჟის კომპეტენცია

ე. ინტერესთა კონფლიქტი.

ვ. საარბიტრაჟო განხილვის დრო, ადგილი ხანგრძლივობა.

დ. მხარეები და წარმომადგენლები

თემა 5

საარბიტრაჟო განხილვა:

ა. საარბიტრაჟო განხილვის ადგილი

ბ. არბიტრაჟის მიერ გამოსაყენებელი სამართალი.

გ. საარბიტრაჟო განხილვის ენა.

დ. ზეპირი მოსმენა

ე. საარბიტრაჟოსარჩელი/შესაგებელი

ვ. მტკიცებულებები.

თემა 6
საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება,
საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ფორმა და შინაარსი.

თემა 7
საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობისა აღსრულების ზოგადი დახასიათება.

  ა. ცნობა-აღსრულების მოთხოვნის ფორმალური წინაპირობები.

ბ. ცნობა-აღსრულების და გაუქმების ამომწურავი საფუძვლები

გ. მხარის მიერ დასაყენებელი საფუძვლები და სასამართლო დისკრეციას დაქვემდებარებული საფუძვლები

დ. საჯარო წესრიგი.

კურსის ხანგრძლოვობა: 16 საათი, კვირაში 2-ჯერ

ტრენინგის ხანგრძლოვობა: 2 საათი

სტაჟირება სასამართლოში ერთი თვე

ღირებულება: 385 ლარი