პროგრამა მოიცავს:

ნაწილი 1:

 • ზოგადი მიმოხილვა
 • სინტაქსი
 • Localhost
 • Development Tools

ნაწილი 2:

 • ცვლადები
 • ოპერატორები
 • არითმეტიკული მოქმედებები
 • მოქმედებები ტექსტზე, რიცხვებზე
 • ამოცანები

ნაწილი 3:

 • IF-ELSE
 • Switch-case
 • ამოცანები

ნაწილი 4:

 • ციკლი While, For
 • მასივი
 • შესაბამისი ამოცანები

ნაწილი 5:

 • ფუნქციები
 • ამოცანები

ნაწილი 6:

 • ფორმები, GET და POST მეთოდები
 • ვალიდაცია
 • ინფორმაციის, წერილის გაგზავნა
 • ამოცანები

ნაწილი 7:

 • SSI
 • ამოცანები

ნაწილი 8:

 • Session
 • Cookie
 • ამოცანები

ნაწილი 9:

 • MySQL - მიმოხილვა

ნაწილი 10:

 • კავშირი ბაზასთან
 • Insert
 • Select
 • Delete
 • Update
 • ამოცანები

ნაწილი 11:

 • რეგისტრაცია
 • ავტორიზაცია
 • File Upload

ნაწილი 12:

 • საძიებო სისტემა
 • შემაჯამებელი ამოცანა
 • საიტის მართვა CMS (Content management system)-ის საშუალებით

კურსის ხანგრძლოვობა: სამი თვე (თვეში 12 საათი)

ფასი თვეში: 380 ლარი ინდივიდუალურად

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი