ტრენინგის პროგრამა:

 • ფინანსური მენეჯერი, გადასახადები, საფინანსო გარემო
 • ფულის ღირებულებითი თეორია
 • აქტივების და ობლიგაციების შედარება
 • ფინანსური ანგარიშგების ანალიზი
 • ნაღდი ფულისა და ფასიანი ქაღალდების მართვა
 • დებიტორული დავალიანების - მოთხოვნებისა და მარაგების მართვა
 • რისკი და სარგებელი
 • ფასიანი ქაღალდების აღრიცხვა, ფასიანი ქაღალდების მართვა
 • ფონდების მოძრაობის ანალიზი, ნაღდი ფულის მოძრაობის ანალიზის დაგეგმვა
 • საბრუნავი კაპიტალის მენეჯმენტის მიმოხილვა
 • მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ვალდებულება
 • დივიდენდური პოლიტიკა
 • ფინანსური ინსტრუმენტები და სესხები
 • მენეჯერული და ფინანსური აღრიცხვის შედარება

კურსის ხანგრძლოვობა: 8 შეხვერდა

ტრენინგები ტარდება კვირაში 2-ჯერ

კურსის ღირებულება: 550 ლარი

მსმენელები უზრუნველყოფილნი იქნებიან სასწავლო ლიტერატურით

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი