კურსის მიზანი:

 • საგადასახადო კანონმდებლობის (კოდექსის) შესწავლა
 • საგადასახადო დეკლარაციების და ანგარიშების შესწავლა

სასწავლო პროგრამა მოიცავს შემდეგ ძირითად მოდულებს:

 • საშემოსავლო და მოგების გადასახადის შესწავლა
 • საერთაშორისო დაგებვრის შესწავლას
 • საგადასახადო აღრიცხვის წესების შესწავლას
 • დამატებული ღირებულების გადასახადის შესწავლას
 • აქციზის გადასახადის შესწავლას
 • ქონების გადასახადის შესწავლას
 • საგადასახადო კონტროლის ძირითად დებულებების შესწავლას და ა.შ.

ლექცია მოიცავს:

 • თეორიულ მეცადინეობას
 • პრაქტიკული მეცადინეობას (მანუალების და კაზუსების განხილვა)

ტრენინგის ხანგრძლივობა:ერთი თვე

ტრენინგები ტარდება კვირაში 2-ჯერ

ლექციის ხანგრძლივობა 2 სთ.

კურსის ღირებულება: 500 ლარი

მსმენელები უზრუნველყოფილნი იქნებიან სასწავლო ლიტერატურით კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი