კურსის მიზანი:

 • საწარმოს ფინანსური შემოწმების ჩატარებისშესწავლა;
 • შემოწმების აქტის გაფორმების შესწავლა;
 • საგადასახადო დეკლარაციების და ანგარიშების შესწავლა;

სასწავლო პროგრამის მოდულები:

 • შემოწმების ჩატარების პრინციპები;
 • პროფესიული სტანდარტები და მოთხოვნები აუდიტორის მიმართ;
 • გადასახადის გადამხდელის უფლებები და ვალდებულებები;
 • აუდიტორული მიდგომა;
 • შემოწმების სტრატეგიები;
 • წინა სააუდიტორო ანალიზი;
 • შემოწმების გეგმის მომზადება;
 • აუდიტორული რისკების შეფასება;
 • აუდიტის მეთოდოლოგიები;
 • საგადასახადო აუდიტის დასრულება(შემოწმების აქტი);

ლექცია მოიცავს:

 • თეორიულ მეცადინეობას;
 • პრაქტიკულ მეცადინეობას (მანუალების და კაზუსების განხილვა);
 • შემოწმების აქტის შედგენას;

კურსის ხანგრძლოვობა: ერთი თვე (კვირაში 2-ჯერ)

ღირებულება: 400 ლარი

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი