სასწავლო კურსი მოიცავს:

 • ანგარიშთაგეგმა, მუდმივი და დროებითი ანგარიშები;
 • ლიკვიდური აქტივების აღრიცხვა;
 • ფულადი საშუალებების აღრიცხვა;
 • დებიტორული დავალიანების აღრიცხვა, რეზერვი საეჭვო ვალზე, უიმედო ვალები;
 • მარაგების აღრიცხვა- კლასიფიკაცია, შესყიდვა , უკან დაბრუნება, წარმოება, ჩამოწერა, ინვენტარიზაცია;
 • მარაგების თვითღირებულების კალკულაცია ადგილობრივი შესყიდვის და იმპორტის დროს;
 • მარაგების აღრიცხვა წარმოებაში; ნედლეული და მასალები ,დაუმთავრებელი წარმოება;
 • მარაგების აღრიცხვა მშენებლობაში - დაუმთავრებელი მშენებლობა;
 • წინასწარ გაწეული ხარჯების და გადავადებული შემოსავალის აღრიცხვა;
 • ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა;
 • ცვეთა და ამორტიზაცია;
 • ცვეთის განსაზღვრის მეთოდები საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით;
 • ცვეთის განსაზღვრის მეთოდები საგადასახადო კოდექსის მიხედვით;
 • არამატერიალური აქტივების აღრიცხვა;
 • ბიოლოგიური აქტივების აღრიცხვა;
 • კრედიტორული დავალიანებები;
 • მოკლევადიანი სესხები;
 • საბიუჯეტო ვალდებულებები -მოგების გადასახადი, საშემოსავლო გადასახადი, იმპორტის გადასახადი, დღგ, აქციზი, ქონების გადასახადი;
 • მოგების და საშემოსავლო გადასახადები არარეზიდენტი პირების შემთხვევაში;
 • არარეზიდენტის უკუდაბეგვრის დღგ, ორმაგი დაბეგვრის შესახებ ხელშეკრულება N 633;
 • ინვესტიციები, სესხები, ლიზინგი, ობლიგაცია და სხვა;
 • საწესდებო კაპიტალი;
 • პერიოდის მოგება ზარალი;
 • გაუნაწილებელი მოგება;

Oris /Info/Superfin კომპიუტერული პროგრამა

 • ახალი ორგანიზაციის შექმნა , საწყისი ან უკვე არსებული ბაზის საფუძველზე;
 • ანგარიშთაგეგმის მომზადება, სასტარტო ნაშთების განთავსება, საოპერაციო და ანალიზური პერიოდის დარეგულირება;
 • ბანკების , ორგანიზაციების, თანამშრომლების დამატება;
 • ბანკის ამონაწერის იმპორტი, ინტეგრაცია ბანკთან;
 • მარაგების აღრიცხვა;
 • წარმოება;
 • ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა, ცვეთის დარიცხვა;
 • პროგრამის RS.ge-ზე ინტეგრაცია, ზედნადებების, ანგარიშფაქტურების გაგზავნა-მიღება;

სტაჟირება

 • ორგანიზაციების პირველადი დოკუმენტების გაცნობას და დამუშავებას
 • კომპიუტერული პროგრამაში რეალური საბუთების შეყვანა, დამუშავება
 • www.rs.ge-სთან მუშაობა, ელექტრონული ზედნადებების, ანგარიშფაქტურების მომზადება გაგზავნა, დეკლარაციების მომზადება
 • ინტერნეტბანკინგით სარგებლობა, გადარიცხვები
 • ფინანსური ანგარიშგება - ბალანსის, მოგება ზარალის, Cash Flow-ს მომზადება და ა.შ.

კურსის ხანგრძლოვობა: 3 თვე, კვირაში 2-ჯერ + 1 თვე სტაჟირება.
გაკვეთილის ხანგრლივობა: 1,5-2სთ.

ღირებულება ჯგუფში : 280 ლარი თვეში
ინდივიდუალურად: 380 ლარი თვეში

მსმენელები უზრუნველყოფილნი იქნებიან სასწავლო ლიტერატურით

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი