პროგრამა მოიცავს აფთიაქის/ზოომაღაზიის ვეტერინარი ტექნიკოსის პროფესიის დაუფლებისათვის საჭირო საბაზისო თემებს:

 • ვეტერინარულ აფთიაქში/ზოომოღაზიაში უსაფრთხოების პარამეტრები;
 • ვეტერინარულ აფთიაქში/ზოომაღაზიაში ვეტერინარულ პრეპარატებთან, ცხოველის საკვებთან და სხვა პროდუქტთან დაკავშირებული საქმიანობის წარმოების თავისებურებები;
 • სამკურნალო საშუალებების სახეების და სამკურნალწამლო ფორმების ძირითადი ფარმაკოკინეტიკა და ფარმაკოდინამიკა;
 • რეცეპტში მოცემული ინფორმაციის სწორად გააზრება, წამლების, ცხოველის საკვების პირველადი ორიგინალური შეფუთვის დაშლა, ხელახალი შეფუთვა და მარკირების ძირითადი საკითხები;
 • მომხმარებლისათვის ვეტერინარული პრეპარატების, ბიოლოგიურად აქტიური დანამატების, ჰიგიენური საშუალებების, ცხოველის საკვების შერჩევა, ინსტრუქციის შესაბამისად და კომპეტენციის ფარგლებში დოზირებაზე ინფორმაციის მიწოდება;
 • პროდუქციის მიღება, აღრიცხვა, განთავსება აფთიაქში და ნაშთის კონტროლი;
 • კანონმდებლობის შესაბამისად დოკუმენტაციის წარმოება და ვეტერინარულ აფთიაქში/ზოომაღაზიაში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა.
 • კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელს ეცოდინება:
 • დოზირების პრინციპები ვეტერინარიაში
 • ვეტერინარული პრეპარატის ეტიკეტირება, დაფასოება, შეფუთვა და მარკირება
 • სანიტარულ-ჰიგიენური და შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვა
 • ვეტერინარულ რეცეპტში მოცემული ინფორმაციის წაკითხვა
 • ვეტერინარულ-ფარმაკოლოგიური საქმიანობის აღწერა
 • ცხოველთა საკვების ეტიკეტირება, დაფასოება, შეფუთვა და მარკირება
 • მომხმარებლისთვის ბიოლოგიურად აქტიური დანამატებისა და ჰიგიენური საშუალებების შერჩევა
 • პროდუქციის შენახვა-დასაწყობება, განთავსება და ნაშთის კონტროლი
 • დოკუმენტაციის წარმოება

კურსის ხანგრძლივობა: 4 თვე (სტაჟირებით). ტრენიგები ტარდება კვირაში 2-ჯერ

ღირებულება: 1400 ლარი (თვეში 350 ლარი)

გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 3 საათი

მსმენელები უზრუნვეყოფილი იქნებიან სასწავლო ლიტერატურით.

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სახელმწიფო სერთიფიკატი