მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS SME) მიმოხილვა და ფინანსური ანგარიშგების სრული პაკეტის მომზადება IFRS SME-ის მოთხოვნების შესაბამისად:

 • ფინანსური ანგარიშგების კონცეპტუალური საფუძვლების GAგანხილვა
 • ფინანსური ანგარიშგებების (უწყისების) მომზადება
 • ფინანსურ ანგარიშგებებს შორის ურთიერთკავშირების გაანალიზება
 • ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნების მომზადება
 • პორტალზე ანგარიშგების ატვირთვა და მონაცემების შევსება.

სწავლის მეთოდები:

 • თეორიული მასალა, სიტუაციური ამოცანები
 • მსმენელების ჩართულობა (მსჯელობა – დისკუსია) და პრაქტიკული სამუშაოები
 • ფინანსური ანგარიშგების მომზადება, შეფასება და წარდგენა

 

ტრენინგის მიმდინარეობისას განხილულ იქნება:

 • მსს ფასის გამოყენების სფერო და ძირითადი პრინციპები
 • სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვა
 • ძირითადი საშუალებების და საინვესტიციო ქონების აღრიცხვა
 • არამატერიალური აქტივების აღრიცხვა
 • სახელმწიფო გრანტების და ფინანსური იჯარის აღრიცხვა
 • ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში
 • ფინანსური ინტრუმენტები და ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯები
 • ვალდებულებების და საკუთარი კაპიტალის აღრიცხვა
 • პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები, ანარიცხები
 • საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი მოვლენები
 • ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

2 თვე, კვირაში 2-ჯერ, 32 საათი

ღირებულება თვეში: 290 ლარი

ტრენინგის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი